Home » UDT

UDT o zalanych zbiornikach

Stacja paliw zalana wodą w czasie powodzi musi być przed ponownym uruchomieniem poddana bardzo dokładnym badaniom. Nie wszystkie uszkodzenia mogą być widoczne gołym okiem i nie wystarczy samo oczyszczenie urządzeń z naniesionego przez wodę mułu i innych zanieczyszczeń.

 

Urządzenia techniczne znajdujące się pod dozorem, które zostały zalane w czasie powodzi, powinny być poddane badaniom technicznym. Inspektorzy UDT będą przeprowadzali takie badania w ramach opłaty rocznej za czynności dozoru technicznego, więc właściciel stacji nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie oddziały UDT niezwłocznie reagują na wszystkie tego typu zgłoszenia. Zanim jednak zaprosimy inspektorów UDT trzeba sprawdzić stan obiektów budowlanych, które znajdują się na każdej stacji. Tam, gdzie organ nadzoru budowlanego cofnie pozwolenie na użytkowanie takiego obiektu, inspektor UDT nie będzie mógł przystąpić do badań technicznych.

 

Przedwczesne jest także umawianie badania technicznego, jeżeli teren jest jeszcze podmokły. Zbiorniki znajdujące się pod ziemią mogą być wypierane przez wysoki poziom wód gruntowych. Ewentualne wyparcia zbiorników mogą dokonać poważnych uszkodzeń podziemnych instalacji. Kiedy woda opadnie, teren dobrze wyschnie, stan techniczny obiektów budowlanych zostanie sprawdzony przez nadzór budowlany, w tym zostanie określony stan instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemiającej oraz systemów przeciwpożarowych. Na końcu możemy przystąpić do sprawdzenia stanu technicznego zbiorników i innych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zbiorniki i ich otoczenie powinno być dokładnie oczyszczone z tego, co naniosła woda, dopiero potem należy umówić się na badanie techniczne z inspektorem UDT.

 

Inspektor UDT będzie zwracał uwagę na bezpieczeństwo wykonywania badań nie tylko ze względu na grząskość terenu, ale również na powstałe osuwiska czy stan obiektu budowlanego, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. Może się zdarzyć, że badanie trzeba będzie przełożyć i trzeba się z tym liczyć. Badania techniczne zbiorników na stacjach paliw znajdujących się na terenach, które uległy zalaniu w czasie powodzi, wykonuje się w oparciu o § 62 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211, ze zmianami). Zgodnie z tym zapisem badania doraźne kontrolne przeprowadza się u eksploatującego w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

 

Inspektor będzie potrzebował od właściciela stacji wszelkich informacji o stanie zbiorników i zauważonych  nieprawidłowościach, spowodowanych powodzią. Stąd dobrze jest przed badaniem zrobić dokładne oględziny stacji i spisać sobie wszystkie spostrzeżenia i uwagi. To samo dotyczy znajdujących się często na stacjach benzynowych zbiorników na LPG i innych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, ponieważ one także powinny być poddane badaniom technicznym po zalaniu. Dla zbiorników o osi pionowej, w przypadku zalań lub podstopień, inspektor z pewnością zaleci wykonanie pomiarów geodezyjnych, które pozwolą określić czy nie nastąpiło osiadanie zbiorników. Szczególną uwagę inspektor UDT będzie zwracał na ewentualne wypiętrzenie zbiorników, na stan połączeń rozłącznych i nierozłącznych, na króćce i włazy. W czasie badania zostanie sprawdzony stan zabezpieczeń antydetonacyjnych, zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia.

 

Ze względu na ochronę środowiska przed wyciekami czynnika roboczego do gruntu inspektor sprawdzi stan systemów wykrywających wycieki i zabezpieczających przed wyciekami, a także działanie poziomowskazów, w tym sond.
W razie potrzeby inspektor może zlecić wykonanie innych badań.  Informujemy również Państwa, że w miarą możliwości nasze czynności będą wykonywane bez zbędnej zwłoki. Każdemu udzielimy pomocy w postaci konsultacji technicznej, zarówno na miejscu jak i telefonicznie.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)