Home » UDT »

UDT o zalanych zbiornikach

Stacja paliw zalana wodą w czasie powodzi musi być przed ponownym uruchomieniem poddana bardzo dokładnym badaniom. Nie wszystkie uszkodzenia mogą być widoczne gołym okiem i nie wystarczy samo oczyszczenie urządzeń z naniesionego przez wodę mułu i innych zanieczyszczeń.   Urządzenia techniczne znajdujące... więcej

Gaśnice pod dozorem

Stan prawny Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu prowadzonemu przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z par. 1 ust 1e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021), wydanego na... więcej

Ocena zgodności i oznakowanie CE

Zlikwidować bariery w handlu Jedną z poważniejszych barier w handlu międzynarodowym stanowi rozmaitość przepisów, w jakich poszczególne kraje świata określają wymogi związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów przemysłowych.   W obrębie wspólnego rynku Unii Europejskiej realizowany jest proces harmonizacji przepisów krajowych państw członkowskich... więcej

O dozorze technicznym

Urządzenia techniczne eksploatuje w swojej działalności ogromna liczba firm dużych i małych, produkcyjnych i usługowych. Przed przystąpieniem do eksploatacji niektórych z nich, należy uzyskać decyzję zezwalającą na ich użytkowanie z Urzędu Dozoru Technicznego. Użytkowanie urządzeń technicznych (w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym... więcej