Home » Sprężone powietrze

Corena P68 – Olej do kompresorów tłokowych

Aktualności Pozostałe rozwiązania
Do smarowania wszystkich typów tłokowych kompresoróww trudnych warunkach (wysoka temperatura powietrza wylotowego).

  • chroni przed korozją
  • zmniejsza ryzyko pożaru i wybuchu

 

Właściowości fizykochemiczne

 

Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Jasno brązowa
Zapach: Charakterystyczny zapach oleju
Wartość pH: Brak danych
Prężność par w 20°C: < 0,5 Pa (wartość oczekiwana)
Początek wrzenia: > 280°C (wartość oczekiwana)
Rozpuszczalność w wodzie w 20°C: Pomijalna
Gęstość w 15°C: 838 kg/m3
Temperatura zapłonu: 235°C (COC)
Granica wybuchowości :
dolna:
górna:
10% obj. (wartość typowa)
1 % obj. (wartość typowa)
Temperatura samozapłonu: > 320°C (wartość oczekiwana)
Lepkość kinematyczna w 40°C: 68mm2/s
Gęstość par (dla powietrza = 1) > 1 w 20°C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow > 6 (wartość oczekiwana)
Temperatura płynięcia: – 33°C

 

 

 

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Materiały, których należy unikać: Środki silnie utleniające.
Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie powinny powstawać w czasie normalnego przechowywania. W procesie spalania preparatu mogą powstawać: tlenek węgla oraz niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

 

Identyfikacja zagrożeń

Olej nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Zagrożenie zdrowia ludzkiego: Brak szczególnych zagrożeń w normalnych warunkach stosowania. Przedłużone lub wielokrotne kontakty z produktem mogą powodować podrażnienia skóry. Przepracowany olej może zawierać szkodliwe zanieczyszczenia. Zagrożenie bezpieczeństwa: Nie klasyfikowany jako zapalny, ale w odpowiednich warunkach może się palić. Zagrożenie dla środowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska

 

Zasady bezpieczeństwa

Objawy: Nie powinien stwarzać zagrożenia w normalnych warunkach stosowania
Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
Spożycie: Wymyć usta wodą i zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

 

Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecane środki gaśnicze: Piana lub suche proszki chemiczne. Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia mogą być używane tylko do gaszenia małych pożarów.
Nieodpowiednie środki gaśnicze: Silny strumień wody. Unikać stosowania halonów, aby nie skażać środowiska.

 

Postępowanie z preparatem i magazynowanie


Postępowanie z preparatem: Stosować lokalne systemy wentylacji wyciągowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgieł lub aerozoli olejowych.
Magazynowanie: Przechowywać olej w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.
Temperatura przechowywania: Od 0°C (minimum) do 50°C (maksimum).
Zalecane materiały: Pojemniki ze stali miękkiej lub polietylenu o wysokiej gęstości. Pojemników nie należy wykonywać z polichlorku winylu.
Inne informacje: Pojemników z polietylenu nie należy poddawać działaniu wysokich temperatur, mogącym spowodować ich odkształcenia.

 

Badania toksykologiczne


Badania toksykologiczne: Dane toksykologiczne nie zostały określone specyficzne dla tego oleju. Informacje przedstawiono na podstawie wiedzy o składnikach i toksykologi podobnych produktów.

 

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikacja preparatu: Zawiera sulfonian wapnia. Może wywoływać reakcję alergiczną.

 

Zwroty S:

S2: Chronić przed dziećmi.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – należy pokać opakowanie lub etykietę produktu.

 

Ograniczenia w użyciu

Olej jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych lub procesów przemysłowych. Nie należy wykorzystywać produktu do celów innych niż podano bez wcześniejszej konsultacji z firmą Pneumat System.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)